Innovatiebox nieuws

Innovatiebox nieuws

Maart 2018 - Omissie in overgangsrecht Innovatiebox per maart 2018 hersteld
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft laten weten dat een omissie in de Innovatiebox wordt hersteld: Per 1 maart 2018 wordt het effectieve tarief van de Innovatiebox van 7 procent ook toegepast op voordelen op immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016.
Hiermee wordt het verschil opgeheven dat sinds 1 januari 2018 is ontstaan tussen de voordelen uit deze, onder overgangsrecht vallende, immateriële activa en de andere immateriële activa die onder de Innovatiebox vallen.
 
Achtergrond: Per 1 januari 2018 is het effectieve tarief van de Innovatiebox verhoogd van 5 naar 7 procent. Deze verhoging zou gelden voor alle immateriële activa die toegang hebben tot de Innovatiebox. Door een omissie in het Belastingplan 2018 is dat voor immateriële activa die onder het hierna genoemde overgangsrecht vallen niet gebeurd. Het gaat om het overgangsrecht voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht en waarvoor is gekozen voor toepassing van de Innovatiebox. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot en met 30 juni 2021 en voorziet erin dat de Innovatiebox, zoals die gold op 31 december 2016, van toepassing blijft op die immateriële activa.
Voor de voordelen uit de immateriële activa die onder het overgangsrecht vallen en die vanaf 1 maart 2018 worden behaald, geldt vanaf 1 maart 2018 dus ook het effectieve tarief van 7 procent.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Oktober 2017 - WOB-verzoek innovatiebox
De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek 43 documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de innovatiebox. Er werd verzocht om informatie over de toepassing door de Belastingdienst van de fiscale regels die betrekking hebben op de innovatiebox. Het WOB-verzoek betrof de openbaarmaking van documenten uit de afgelopen vijf jaar.

De openbaar gemaakte documenten hebben op:
1. De toetsingskaders bij het van toepassing verklaren van de innovatiebox.
2. De toetsingskaders bij het vaststellen van het percentage van de winst dat toegerekend kan worden aan speur- en ontwikkelingswerk.
3. De criteria die van belang zijn bij de toerekening van een percentage van de winst aan speur- en ontwikkelingswerk en in welke mate zij van belang worden geacht.
4. Het (interne) beleid c.q. de nadere uitvoeringsregels c.q. de uitleg van de Belastingdienst met betrekking tot toepassing van de innovatiebox.
5. Instructies, handvatten, standpuntbepalingen en inlichtingen van kennisgroepen, coördinatiegroepen e.d. van de Belastingdienst binnen deze groepen en daarbuiten.

De gepubliceerde stukken naar aanleiding van het Wob-verzoek kunt u hier vinden.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Juni 2016 - Wijzigingen innovatiebox 2017
Met een voorlopig ambtelijk concept heeft het kabinet bekend gemaakt hoe het de Innovatiebox wil wijzigen. Een belangrijke voorgestelde wijziging is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘andere’ belastingplichtigen. Daarnaast wordt een beperking aangebracht aan de toerekenbare winst. Lees meer over het innovatiebox regime 2017 op deze pagina: Innovatiebox 2017 >


Februari 2016 - Evaluatie innovatiebox gepubliceerd
In februari 2016 is het evaluatierapport over de innovatiebox periode 2010-2012 gepubliceerd. De belangrijkste punten uit dit rapport zijn:

De onderzoekers concluderen dat de innovatiebox “doeltreffend en doelmatig” is. M.b.t. de doelstelling het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven verbeteren wordt geconcludeerd dat de innovatiebox bijdraagt aan het behouden en aantrekken van R&D-activiteiten, de daaraan gerelateerde bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. Het is aannemelijk dat de innovatiebox daardoor leidt tot meer innovatieve producten en diensten, bijdraagt aan de kwaliteit van bestaande innovatienetwerken en innovatiesystemen en een hogere productiviteit.
Een groot aantal landen in Europa kennen inmiddels een vergelijkbaar regime. Het blijft volgens de onderzoekers van belang om een innovatiebox te hebben, omdat een land zonder dergelijk regime zichzelf op achterstand plaatst ten opzichte van landen met een dergelijk regime.
 
Een meerderheid van de gebruikers is tevreden over de uitvoering door de Belastingdienst. Met name de mogelijkheid tot vooroverleg wordt gewaardeerd.

De evaluatie bevat enkele aanbevelingen. Onder andere:
- de S&O-verklaring als toegangsticket voor de innovatiebox behouden en overwegen deze verplicht te stellen. De toegang tot de box via de S&O-verklaring kan overigens niet onverkort in stand blijven voor alle bedrijven als gevolg van afspraken die in het BEPS-project zijn gemaakt over de toegankelijkheid van innovatie- en patentboxen.
- meer stringente eisen stellen aan de besteding van de belastingvermindering die ondernemingen genieten op basis van de innovatiebox.
- de complexiteit van de toepassing van de innovatiebox verminderen. De complexiteit is volgens de onderzoekers vooral gelegen in het criterium dat sprake moet zijn van een zelf voortgebracht immaterieel activum en in de verschillende winsttoerekeningsmethoden.
 
Bron: Evaluatie van de innovatiebox 2010-2012, in opdracht van het Ministerie van Financiën, Publicatienummer 2015.034-1534


Oktober 2015 – De toegankelijkheid van de Innovatiebox verandert.
Sinds deze week is er meer bekend over de toekomst van de innovatiebox. De fiscale regeling zal veranderen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is van mening dat Nederland de Innovatieboxregeling te ruim toepast.
Afgelopen maandag 5 oktober heeft de OESO een actieprogramma (BEPS-project) gepresenteerd dat ertoe leidt dat de nieuwe insteek voor de innovatiebox vooral consequenties heeft voor grote ondernemingen en multinationals. Voor deze ondernemingen geven straks alleen patenten (of soortgelijke rechten) nog toegang tot de innovatiebox en verdwijnt een WBSO-verklaring als toegangsticket. Deze inperking is onderdeel van nieuwe regels en afspraken om belastingontwijking te voorkomen. 

MKB gespaard in nieuwe innovatiebox
Het actieprogramma van de OESO omschrijft welke categorieën immateriële activa in aanmerking kunnen komen voor een innovatiebox. Het gaat hierbij om patenten (octrooien) en om immateriële vaste activa die eenzelfde functie hebben als patenten.
Het betreft:
- patentachtige rechten, zoals kwekersrechten;
- software beschermd met auteursrechten/copyright;
- immateriële activa die bruikbaar, vernieuwend en niet voor de hand liggend zijn en gecertificeerd zijn volgens een transparant proces door een onafhankelijke instantie.
De derde categorie geldt alleen voor het MKB
De WBSO-verklaring blijft voor het MKB dus gelden als toegangsticket voor de innovatiebox.

Innovatiebox 2017
De implementatie van het OESO actieprogramma wordt op Prinsjesdag 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden als onderdeel van het Belastingplan 2017. De wijzigingen zouden dan in werking treden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Oktober 2015 - Slimmer produceren niet meer fiscaal beloond
Nederlandse bedrijven die hun productieproces vernieuwen verliezen een belastingvoordeel. Vernieuwing in productietechnologie valt op dit moment onder de innovatiebox, zodat hiermee behaalde winst lager wordt belast. Dit voordeel verdwijnt omdat Nederland de internationale richtlijn volgt die stelt dat alleen octrooien of soortgelijke rechten tot lagere winstbelasting mogen leiden, met uitzondering van kleinere bedrijven.
Staatsecretaris Wiebes van Financiën wil de innovatiebox per 1 januari 2017 aanpassen.

Bron: het financieele dagblad, 12 oktober 2015


Juni 2015 - Staatssecretaris Wiebes blijft zich hardmaken voor de Innovatiebox
Winst uit innovatie moet worden beloond, ook zonder patent, vindt staatssecretaris Wiebes. In een kamerbrief over internationale belastingen en belastingontwijking haalt Wiebes in een korte passage zijn visie over de toekomst van de Innovatiebox aan. Hij schrijft dat het kabinet zich ervoor inzet om innovaties blijvend te stimuleren, ook innovaties die niet beschikken over een patent. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stellen namelijk voor alleen innovaties te stimuleren die beschikken over een patent. Zij zijn bang dat wanneer de Innovatiebox ruim toegankelijk blijft (bijv. met een patent én S&O-verklaring) bedrijven hun winsten kunstmatig proberen te verschuiven naar landen met een fiscaal gunstig vestigingsklimaat. Door de zgn. nexus approach die landen met een fiscaal gunstig vestigingsklimaat moeten implementeren, is dit volgens Wiebes niet meer aan de orde. Deze nexus approach houdt in dat er een sterkere band ontstaat tussen de kosten die in een land worden gemaakt en de winst waarop de Innovatiebox kan worden toegepast. Met de afspraak tot invoering van de nexus approach wil Wiebes zorgen dat een S&O-verklaring kan blijven bestaan als toegangsticket voor de Innovatiebox. “Op deze manier kunnen we innovatie in brede zin stimuleren”, aldus Wiebes.
In het najaar van 2015 wordt er meer bekend over de toekomst van de Innovatiebox.

Bron: Kamerbrief van staatssecretaris Wiebes betreft internationale belastingen en belastingontwijking, d.d. 2 juni 2015.


25 februari 2015 Evaluatie van de Innovatiebox niet voor het zomerreces 2015 naar Tweede Kamer
In antwoord op een verzoek van de commissie voor Financiën laat Staatssecretaris Wiebes van Financiën weten dat de evaluatie van de Innovatiebox niet voor het zomerreces 2015 naar Tweede Kamer zal worden verzonden. De Staatssecretaris verwacht dat hij de resultaten van de evaluatie in het laatste kwartaal van 2015 naar de Kamer zal kunnen sturen.

Bron: www.rijksoverheid.nl


November 2014 - De Innovatiebox wordt aangepast om mogelijk misbruik te voorkomen
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft per brief geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) over mogelijk misbruik van de Innovatiebox (INNOBOX).
De vragen werden gesteld naar aanleiding van een column van Ruud de Smit in Vrij Nederland. De bewuste column gaat over een immaterieel activum ontwikkeld in een vaste inrichting in het buitenland, dat wordt overgebracht naar het hoofdhuis in Nederland en vervolgens in aanmerking zou komen voor toepassing van de Innovatiebox. De Innovatiebox zou op deze manier een prikkel vormen om innovatie en werkgelegenheid in het buitenland in plaats van in Nederland te stimuleren. 

Uit de praktijk blijkt volgens Wiebes echter dat deze constructie tot op dit moment nog niet is voorgekomen. Wel geeft de staatssecretaris toe dat er sprake kan zijn van een onduidelijkheid over de toepassing van de Innovatiebox. Om deze onduidelijkheid en eventuele onwenselijke gevolgen van de toepassing van de Innovatiebox weg te nemen, zal Wiebes in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 een voorstel tot aanpassing van de Innovatiebox doen.

Bron: www.rijksoverheid.nl


September 2014
Op 5 september jl. is in de Staatscourant een uitgebreide toelichting gepubliceerd over de Innovatiebox. Onder redactie van de directie Vaktechniek Belastingen van de Belastingdienst is een nadere uitleg gegeven bij het “gehanteerde uitvoeringskader voor de toepassing van de Innovatiebox”. Het is dus vooral een nadere duiding van wat in de praktijk al gangbaar is.
 
Belangrijke onderdelen van deze toelichting zijn de wijze waarop het voordeel in het kader van de Innovatiebox wordt bepaald, met daarbij ook verwijzingen naar OESO-richtlijnen en artikel 8 .b. van de Wet op de Vennootschapsbelasting.
Verder een duiding van het begrip “immaterieel activum”, Toelichting op de activa die hiervoor in aanmerking kunnen komen (octrooi-activa, S&O-activa en immateriële activa voortgekomen uit kwekers­rechten).

Voorts wordt een viertal methoden toegelicht op basis waarvan voordelen kunnen worden toegerekend aan de Innovatiebox, te weten:
- de per-activummethode waarbij het voordeel per afzonderlijk immaterieel activum wordt bepaald.
- de afpelmethode, waarbij op een meer geaggregeerd niveau de innovatiewinst wordt      herleid.
- de kostengerelateerde methode waarbij het Innovatieboxvoordeel wordt bepaald als een opslagpercentage van de betreffende R&D-kosten (ook bekend onder de naam “cost-plus methode”).
- de forfaitaire methode.
Deze nieuwe publicatie heeft de status van een besluit en geldt als zodanig vanaf 1 september 2014.

Bron: Staatscourant


1 Juni 2013 - Populariteit Innovatiebox neemt toe
De innovatiebox neemt in populariteit toe. Bedroeg het aantal gebruikers in 2010 nog 936, de verwachting is dat dit aantal in 2011 zal uitkomen op circa 1.300. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Weekers van Financiën waarin hij de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken van de evaluatie van de innovatiebox. Uiterlijk in 2015 volgt een representatieve evaluatie.

Bron: www.rijksbegroting.nl


28 december 2012 - Staatsecretaris Weekers van Financiën gaat het gebruik van de Innovatiebox vereenvoudigen.
Vanaf 1 januari 2013 kan op verzoek  25% van de winst aangemerkt worden als innovatieboxwinst (met een maximum van € 25.000). Voor dit deel van de winst geldt dan een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20% of 25%. Ondernemers kunnen voor een periode van drie jaar de innovatieboxvoordelen op deze eenvoudige wijze bepalen. Na deze periode moet worden bepaald op de onderneming nog steeds kwalificeert voor de innovatiebox en de forfaitaire bepalingswijze.

Door de maximering op een innovatieve winst van € 25.000 heeft de regeling vooral betekenis voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland.
De keuze kan jaarlijks worden gemaakt. Uiteraard kan ook de ‘normale’ wettelijke regeling worden benut als dat voordeliger is.

Bron: Het Financieele Dagblad 28 december 2012.


20 september 2011 - Innovatiebox in 2012 onder huidige bepalingen gecontinueerd
In de Miljoenennota 2012 en het Belastingplan 2012 zijn – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de WBSO - geen wijzigingen opgenomen die betrekking hebben op de inhoud van de Innovatiebox-faciliteit. Onze verwachting is dan ook dat de Innovatiebox onder de huidige bepalingen (waaronder een effectief belastingtarief van 5%) in 2012 gecontinueerd zal worden.

Bron: Miljoenennota 2012 en Belastingplan 2012 


14 december 2010 - Kamervragen over te hoge regeldruk Innovatiebox
CDA kamerleden Omtzigt en Verburg hebben aan de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over de vermeende hoge regeldruk bij de Innovatiebox. Een bericht in Het Financieele Dagblad vormt de aanleiding voor deze vragen. De kamerleden hebben vooral zorgen over de toegankelijkheid van de Innovatiebox faciliteit voor het MKB.

Bron: Overheid.nl - Kamervragen


21 September 2010 - Uitbreiding Innovatiebox 
Met ingang van 2011 is het voordeel van de Innovatiebox (een tarief van 5% in de vennootschapsbelasting) ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi. Tot dusver geldt als eis dat de Innovatiebox pas toegepast mag worden na verlening van het octrooi. Uiteraard blijft de WBSO verklaring ook geldig als formeel bewijs dat een bedrijf innovatief is.

Bron: Belastingplan 2011


Mei 2010 - Nieuwe Kluwer uitgave over Innovatiebox
Deze maand is een wetenschappelijke uitgave in boekvorm verschenen over de Innovatiebox. Het boekwerk telt ruim 100 pagina's en behandelt in een achttal hoofdstukken alle belangrijke kwesties rond deze fiscale faciliteit.
Auteur: mr. M.L.B. van der Lande (Baker & McKenzie)
Uitgeverij: Kluwer
ISBN: 978-90-13-07587-8
Bestellink: Innovatiebox
 
April 2010 - Innovatiebox ontzien in ambtelijke voorstellen 
Op 1 april 2010 hebben de ambtelijke werkgroepen hun voorstellen voor bezuiniging op overheidsuitgaven gepubliceerd. Voor de Innovatiebox is het deelrapport “Innovatie en toegepast onderzoek” van belang. Goed nieuws is dat de Innovatiebox vooralsnog ongemoeid gelaten wordt. Zo is onder meer het volgende te lezen:
“Voorop staat dat aanpassingen in de WBSO ieder geval een negatief effect hebben op Nederland als vestigingsplaats om onderzoek uit te voeren. Bij de aanpassingen in de WBSO moet rekening gehouden worden met de effecten met betrekking tot het bereik en de doelgroep. Het negatieve effect kan deels worden gecompenseerd doordat de innovatiebox (nieuw fiscaal instrument in de VPB) vanaf 2010 actief is.”
 
Januari 2010
Tijdens de parlementaire behandeling van de introductie van de innovatiebox is namelijk uitvoerig stilgestaan bij het toepassingsbereik van de innovatiebox. Staatssecretaris Jan Kees de Jager heeft zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer expliciet aangegeven dat een ondernemer in de inkomstenbelasting zijn onderneming geruisloos kan doorschuiven naar een BV waarbij de S&O-verklaring ook kan worden ingebracht. Een in de inkomstenbelasting ontwikkelde innovatie kan zo in de vennootschapsbelasting onder de innovatiebox worden gebracht.
Bron: Ministerie van Financiën
 
December 2009 - Innovatiebox door de Eerste Kamer
Op 22 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010. Belangrijk onderdeel is de Innovatiebox. Uit het persbericht van het Ministerie van Financiën: "De Innovatiebox vervangt de Octrooibox: plafonds in de regeling worden geschrapt, het belastingtarief wordt verlaagd tot 5 procent, verliezen zijn aftrekbaar tegen 25,5 procent. Hierdoor kunnen voortaan niet alleen octrooien maar ook speur- en ontwikkelingsprojecten volledig profiteren." 
   Terug naar boven
 
klik hier voor meer informatie
Over de Innovatiebox Regime 2008 Regime 2009 Management summary WBSO en de Innovatiebox Rekenvoorbeelden Meer informatie? Contact Nieuws Octrooibox versus Innovatiebox Regime 2010 t/m 2016 Disclaimer Home Literatuur / downloads Regime 2017 en 2018